81496127_2549694208690437_68041867605500

ENGLISH AND ESPANIOL SCROLL DOWN

Lieve Lima en Santosh,

Hierbij stuur ik jullie mijn recensie na de twee prachtige releases die ik van jullie mocht ontvangen.

Ik trof Lima en Santosh bij een groepsbijeenkomst en werd al snel geraakt door het licht, de liefde en
zuiverheid die ze over zich hadden en uitdroegen. Ik vroeg of ze me konden en wilden helpen helen
en ik voelde me zeer welkom.
Ik had twee sessies, beide lieten me ervaringen hebben gelijk aan zoals ik ze bij Ayahuasca-reizen had
ervaren. Ik onderging nog een, wat ik verwoord als “energetisch restant” van een van mijn
bevallingen, nu daar een liefdevolle bedding voor was. Ik ervaarde dat ik me - met het afsluiten voor
m’n moeder op zeer jonge leeftijd - ook had afgesloten voor de universele vrouwelijke
onvoorwaardelijke liefde. En ook stuitte ik op en vervulde een niet vervulde zuigbehoefte. Die de
aanhoudende spanning op m’n kaken zodanig deed verminderen dat ik niet meer standaard met een
bitje hoef te slapen. De ervaringen hebben bij mij iets doen openbreken, een drempel geslecht.
Toen ik de tweede keer naar hen toe reed ging er door me heen dat ik bij hen zuivere
onvoorwaardelijke moederliefde ervaarde. Hierin voelde ik me veilig en gekoesterd in een
liefdevolle bedding zodat ik me helemaal kon openstellen en kon overgeven aan dat wat mocht
ontstaan.
De zuiverheid, liefde en licht in combinatie met doorleefde kennis en ervaring die ze beide hebben
maakt dat Lima en Santosh samen een gouden team vormen dat een waardevolle bijdrage kan
leveren aan heling van wie zich geroepen voelt.

LilithMagdalena, wat heeft ze een fijne serene energie.

Mijn aandacht word getrokken naar de wijze waarop ze Aanwezig was. Een bijzondere verschijning. 

Zij bezit de kunst van het toelaten in al zijn aspecten.

Ik voel me bij haar zo enorm op mijn gemak, zo gezien, dat ik meteen ja zei toen ik hoorde dat ze dit jaar een cyclus healingzweethut ceremonies voor vrouwen zou gaan organiseren.

Ze ziet zonder te kijken, ze hoort zonder dat er gesproken wordt. Ze weet het van binnen uit.

Het is een bijzondere vrouw die ik elke andere vrouw van harte aanbeveel.

LilithMagdalena, jij bent de belichaming van wat ik als Close to Nature ervaar.

Karina 

 Heel waardevol en inspirerend. zij is iemand die dit op een prachtige manier kan neerzetten en begeleiden. Zij creëert als geen ander een hele fijne, warme, veilige bedding waarin jouw proces helemaal de ruimte mag hebben in contact met alle elementen! .

 

Vorig jaar in oktober besloot ik in te stappen in de jaargroep bij Lima LilithMagdalena. Ik ben zo blij dat ik dit besluit genomen heb. Ik wist toen nog niet waar deze reis mij heen zou leiden. En wat een reis was het! Gisteren op Bevrijdingsdag hebben we onze laatste bevrijdende dag gedanst met elkaar! Diep dankbaar voel ik mij voor wat ik in dit prachtige traject heb mogen ervaren, ontvangen en ook loslaten. Iedere keer opnieuw was het magisch hoe naadloos mijn proces aansloot bij waar LilithMagdalena ons in meenam. De bedding die zij creëerde maakte het mogelijk voor mij om er helemaal in te stappen. Wat een cadeau! Zo intens dankbaar ook voor de verbinding die ik met mensen in de groep gevoeld heb. Het was zeker niet makkelijk om er iedere keer weer voor te gaan, kwetsbaar te durven zijn en elkaar hierin te zien en ontvangen. Het heeft mij enorm ondersteund in de levensprocessen waar ik de afgelopen maanden doorheen ben gegaan. Er heeft zich echt een nieuwe stroom in mij geopend, ik heb sleutels gevonden die nieuwe poorten geopend hebben en de connectie met mijn voorouders geopend hebben. Dat te ontdekken geeft mij een enorme kracht, ondersteuning en diep vertrouwen in het leven. Ik kan mijn plek weer voelen in het geheel. Zo dankbaar lieve LilithMagdalena voor de grote liefde, wijsheid, intuitie en naadloze afstemming waarmee je ons hierin heb meegenomen. .

Vanuit het diepst van mijn wezen, mijn hart en ik als vrouw je bedanken voor de  massages, gecombineerd met de sjamanic healings die ik in het afgelopen jaar van je heb mogen ontvangen. 

 De veiligheid, jouw wijsheid als Sjamaan, jouw onvoorwaardelijke liefde in het proces heb ik als een groot geschenk ervaren.

Hartegroet 

Antoinette

"Veilig, liefdevol, warm, compleet, vol, gedragen, gekoesterd, gezien, geraakt, overgave…. Dit zijn de woorden die voor mij passen bij de Shamanic sessies van LilithMagdalena.

 

Ik voelde dat mijn kleine kwetsbare meisje; dat meisje wat graag gezien en gekoesterd wilde worden echt even aandacht nodig had. Ik wist ook direct dat ik graag een massage van LilithMagdalena wilde ontvangen.

 De combinatie van zachte, liefdevolle strelingen in volle aanwezigheid waar elke millimeter van mijn lichaam en ziel gezien en geraakt werd  met de sjamanic healing dmv klank, zang, geluid, maakte dat ik helemaal kon ontspannen, alles kon laten zijn en helemaal kon zakken in mijn vrouwelijkheid, mijn zachtheid en kwetsbaarheid. De volledige liefdevolle aanwezigheid van LilithMagdalena maakt dat overgave mogelijk is… hoe fijn !!!

 We zijn samen een prachtig intiem proces aangegaan en ik kan het iedere vrouw aanbevelen die voelt dat zij in alles gezien en aangeraakt mag worden, in al haar rauwheid, naaktheid, kwetsbaarheid;zij die een proces van diepe verbinding met haar ZIJN wil aangaan, verbeteren of herstellen…

SvS

ENGLISH 

Dear Lima and Santosh

I met Lima and Santosh at a group meeting and was quickly touched by the light, the love and
purity they possessed and conveyed. I asked if they could and wanted to help me heal
and I felt very welcome.
I had two sessions, both allowed me to have experiences similar to the ones I had at Ayahuasca travels
experienced. I underwent another, what I term "energetic remnant" of one of my
childbirth, now that there was a loving bed for it. I experienced that I - with closing for
my mother at a very young age - had also closed to the universal feminine
unconditional love. And also I encountered and fulfilled an unfulfilled sucking need. That the
sustained tension on my jaws to such an extent that I no longer standard with a
need some sleep. The experiences have opened something up in me, broken a threshold.
When I drove to them the second time, it crossed my mind that I was cleaning with them bij
unconditional motherly love. In this I felt safe and cherished in a
loving bed so that I could completely open up and surrender to what was allowed
originate.
The purity, love and light in combination with lived knowledge and experience that they both have
makes Lima and Santosh a golden team that can make a valuable contribution 
to the healing of those who feel called.

LilithMagdalena, She has a wonderful, serene energy. My attention was always drawn to the way she was present.

A special appearance. She has the art of admission in all its aspects.

I am so very comfortable with her, feel so seen, that I immediately said yes when I heard that she would organize a cycle of healing sweat lodge ceremonies for women.

She can see without looking, she hear words without speaking... She Knows 

She is a special woman that I heartily recommend to every other woman.

Dear LilithMagdalena, you are the embodiment of what I experience as Close to Nature.

Karina 

"Safe, loving, warm, complete, full, worn, cherished, seen, touched, surrendered ... These are the words that fit me for her Shamanic work.

 

Very valuable and inspiring to me.and  I can really recommed her.

She is someone who guides in a beautiful way. Creating like no other a very nice, warm, safe bedding in which your processes can have the space in contact with all elements! 

 

Last year in October I decided to join the annual group lead by LilithMagdalena. I am so happy that I made this decision. What a trip it was!

Yesterday on Liberation Day we danced our last liberating day together! I feel deeply grateful for what I was able to experienced, received and could let go.

 Time and time again it was magical how seamlessly my process fitted in what  LilithMagdalena offered. The bedding she creates made it possible for me to step in completely. What a gift!

So intensely grateful also for the connection I felt with people in the group. It has greatly supported me. A new flow has opened up. I have found keys that have opened new ports and opened the connection with my ancestors. To discover that gives me enormous strength, support and deep faith in life. I can feel my place in the whole again. So grateful dear LilithMagdalena for your great love, wisdom, intuition and seamless attunement what you bring .

 I want to thank you from the bottom of my being, my heart as a woman for the massages and shamanic I received from you in the past year .

It is because this combination that I have been able to surrender and progressed so much further in the deepening to myself. The safety given into this massage, your wisdom as a shaman, your unconditional love is a great gift.

 

I felt that my little vulnerable girl; that girl who wanted to be seen and cherished really needed some attention. I also knew immediately that I wanted to receive a massage from LilithMagdalena.

The combination of soft, loving caresses in full presence where every millimeter of my body and soul was seen and touched with the shamanic healing through sound, singing, sound, made me able to relax completely, let everything be and completely sink into my femininity, my gentleness and vulnerability. The complete loving presence of she makes surrender possible ... how beautiful !!!

We have embarked on a wonderful, intimate process together and I can recommend it to any woman who feels that she can be seen and touched in everything, in all her rawness, nudity, vulnerability, those who want to enter into a process of deep connection with BEING or restore ...

SvS, 

ESPANIOL

LilithMagdalena, qué energía maravillosa y serena tiene.

La conocí durante El arte de la presencia femenina. Siempre me llamó la atención la forma en que ella estaba presente. Una apariencia especial.

Cualquiera sea la lucha, ella tiene el arte de la admisión en todos sus aspectos.

Me siento tan cómoda con ella, tan vista, que inmediatamente dije que sí cuando escuché que este año organizaría un ciclo de ceremonias curativas para mujeres.

Ella ve sin mirar, oye sin hablar. Ella lo sabe de adentro hacia afuera.

Es una mujer especial que recomiendo de todo corazón a todas las demás. Querida LilithMagdalena, eres la encarnación de lo que experimento como Close2Nature.

Karina Stelloo, 

Muy valioso e inspirador para mí. Si tienes la oportunidad de participar, realmente puedo recomendarlo. El fin de semana de Biodanza y chamanismo será un fin de semana maravilloso y conozco a LilithMagdalena como alguien que puede dejar esto y guiarlo de una manera hermosa. ¡Crea como ninguna otra cama muy agradable, cálida y segura en la que su proceso puede tener el espacio en contacto con todos los elementos! .

 

El año pasado, en octubre, decidí unirme al grupo anual en Lima LilithMagdalena. Estoy muy feliz de haber tomado esta decisión. Todavía no sabía a dónde me llevaría este viaje. ¡Y qué viaje fue! ¡Ayer, en el Día de la Liberación, bailamos nuestro último día de liberación juntos! Me siento profundamente agradecido por lo que pude experimentar, recibir y también dejar ir en este maravilloso proceso. Una y otra vez fue mágico cuán perfectamente mi proceso encajó con lo que LilithMagdalena nos llevó. La cama que ella creó me permitió entrar por completo. Que regalo Muy intensamente agradecido también por la conexión que sentí con las personas del grupo. Ciertamente no siempre fue fácil hacerlo, ser vulnerable y verse y recibirse mutuamente en esto. Me ha ayudado mucho en los procesos de la vida por los que he pasado en los últimos meses. Una nueva transmisión realmente se abrió en mí, encontré claves que abrieron nuevos puertos y abrieron la conexión con mis antepasados. Descubrir eso me da una enorme fuerza, apoyo y una profunda fe en la vida. Puedo sentir mi lugar en el todo de nuevo. Muy agradecida, querida LilithMagdalena, por el gran amor, la sabiduría, la intuición y la sintonía perfecta con la que nos trajiste a esto.

 

En el otoño de 2017 comencé con biodanza y cuando miro mi mundo interior, he liberado muchas heridas viejas y he experimentado nuevos regalos internos.

Al principio tuve mucha resistencia y parecía que todo al mismo tiempo se revelaba en viejas heridas al bailar junto con el otro y conmigo mismo. Todo lo que pude hacer fue experimentar, reconocer y aceptar que tenía estas heridas. Gracias a compartir con Lilith Magdalena, obtuve una idea de cómo funcionaba mi mundo interior y al darme más amor e indicar lo que necesitaba del grupo, pude dejarlo ir poco a poco. Ahora soy muy diferente en mi vida, me siento más libre por dentro y, por supuesto, todavía estoy conmovida, pero puedo manejarlo y tratarlo mucho mejor.

Si quieres retirarte por un momento para relajarte o volver a ti mismo, esto siempre es posible.

También hay una ronda del Corazón donde todo se puede compartir. En el baile realmente volví a casa conmigo mismo y ese es en realidad el mayor regalo que me podía dar.

 

Querida LilithMagdalena, en este último día de 2016 me gustaría agradecerte desde el fondo de mi ser, mi corazón y yo como mujer por los masajes, combinados con las curaciones chamánicas que recibí de ti el año pasado. .

 

Precisamente por esta combinación he podido rendirme a este ritual y he progresado mucho más en profundizarme. La seguridad, en parte porque solo das este masaje para mujeres, tu sabiduría como chamán, tu amor incondicional en el proceso que he experimentado como un gran regalo y me deseo a mí mismo y a todos los demás.

Saludos de corazon

Antoinette Heijmans

 

"Seguro, amoroso, cálido, completo, lleno, desgastado, apreciado, visto, tocado, entregado ... Estas son las palabras que me sirvieron para el masaje holístico chamánico de LilithMagdalena.

 

Sentí que mi pequeña niña vulnerable; esa chica que quería ser vista y apreciada realmente necesitaba algo de atención. También supe de inmediato que quería recibir un masaje de LilithMagdalena.

 

La combinación de caricias suaves y amorosas en plena presencia donde cada milímetro de mi cuerpo y alma fue visto y tocado con la curación chamánica a través del sonido, el canto, el sonido, me permitió relajarme por completo, dejar que todo fuera y hundirse completamente en mi feminidad, mi gentileza y vulnerabilidad. La completa presencia amorosa de LilithMagdalena hace posible la rendición ... ¡qué agradable!

 

Nos hemos embarcado en un maravilloso e íntimo proceso juntos y puedo recomendarlo a cualquier mujer que sienta que puede ser vista y tocada en todo, en toda su crudeza, desnudez, vulnerabilidad, aquellos que desean entrar en un proceso de conexión profunda con SER. o restaurar ...

SvS,