top of page
Lieve Lima en Infini
Hierbij stuur ik jullie mijn recensie na de twee prachtige releases die ik van jullie mocht ontvangen.
Ik trof Lima en Infini bij een groepsbijeenkomst en werd al snel geraakt door het licht, de liefde en
zuiverheid die ze over zich hadden en uitdroegen. Ik vroeg of ze me konden en wilden helpen helen
en ik voelde me zeer welkom.
Ik had twee sessies, beide lieten me ervaringen hebben gelijk aan zoals ik ze bij Ayahuasca-reizen had
ervaren. Ik onderging nog een, wat ik verwoord als “energetisch restant” van een van mijn
bevallingen, nu daar een liefdevolle bedding voor was. Ik ervaarde dat ik me - met het afsluiten voor
m’n moeder op zeer jonge leeftijd - ook had afgesloten voor de universele vrouwelijke
onvoorwaardelijke liefde. En ook stuitte ik op en vervulde een niet vervulde zuigbehoefte. Die de
aanhoudende spanning op m’n kaken zodanig deed verminderen dat ik niet meer standaard met een
bitje hoef te slapen. De ervaringen hebben bij mij iets doen openbreken, een drempel geslecht.
Toen ik de tweede keer naar hen toe reed ging er door me heen dat ik bij hen zuivere
onvoorwaardelijke moederliefde ervaarde. Hierin voelde ik me veilig en gekoesterd in een
liefdevolle bedding zodat ik me helemaal kon openstellen en kon overgeven aan dat wat mocht
ontstaan.
De zuiverheid, liefde en licht in combinatie met doorleefde kennis en ervaring die ze beide hebben
maakt dat Lima en Infini samen een gouden team vormen dat een waardevolle bijdrage kan
leveren aan heling van wie zich geroepen voelt.
LilithMagdalena... wat heeft ze een fijne serene energie.
Mijn aandacht word getrokken naar de wijze waarop ze Aanwezig was. Een bijzondere verschijning. 
Zij bezit de kunst van het toelaten in al zijn aspecten.
Ik voel me bij haar zo enorm op mijn gemak, zo gezien, dat ik meteen ja zei toen ik hoorde dat ze dit jaar een cyclus healing zweethut ceremonies voor vrouwen zou gaan organiseren.
Ze ziet zonder te kijken, ze hoort zonder dat er gesproken wordt. Ze weet het van binnen uit.
Het is een bijzondere vrouw die ik elke andere vrouw van harte aanbeveel.
LilithMagdalena, jij bent de belichaming van wat ik als Close to Nature ervaar
Karina 

Heel waardevol en inspirerend. zij is iemand die dit op een prachtige manier kan neerzetten en begeleiden. Zij creëert als geen ander een hele fijne, warme, veilige bedding waarin jouw proces helemaal de ruimte mag hebben in contact met alle elementen! .

Vorig jaar in oktober besloot ik in te stappen in de jaargroep bij LilithMagdalena. Ik ben zo blij dat ik dit besluit genomen heb.

Ik wist toen nog niet waar deze reis mij heen zou leiden. En wat een reis was het! Gisteren op Bevrijdingsdag hebben we onze laatste bevrijdende dag gedanst met elkaar!

Diep dankbaar voel ik mij voor wat ik in dit prachtige traject heb mogen ervaren, ontvangen en ook loslaten. Iedere keer opnieuw was het magisch hoe naadloos mijn proces aansloot bij waar LilithMagdalena ons in meenam.

De bedding die zij creëerde maakte het mogelijk voor mij om er helemaal in te stappen. Wat een cadeau! Zo intens dankbaar ook voor de verbinding die ik met mensen in de groep gevoeld heb. Het was zeker niet makkelijk om er iedere keer weer voor te gaan, kwetsbaar te durven zijn en elkaar hierin te zien en ontvangen. Het heeft mij enorm ondersteund in de levensprocessen waar ik de afgelopen maanden doorheen ben gegaan. Er heeft zich echt een nieuwe stroom in mij geopend, ik heb sleutels gevonden die nieuwe poorten geopend hebben en de connectie met mijn voorouders geopend hebben. Dat te ontdekken geeft mij een enorme kracht, ondersteuning en diep vertrouwen in het leven. Ik kan mijn plek weer voelen in het geheel.

 

Zo dankbaar lieve LilithMagdalena voor de grote liefde, wijsheid, intuitie en naadloze afstemming waarmee je ons hierin heb meegenomen. .

Vanuit het diepst van mijn wezen, mijn hart en ik als vrouw je bedanken voor de  massages, gecombineerd met de sjamanic healings die ik in het afgelopen jaar van je heb mogen ontvangen. 

 De veiligheid, jouw wijsheid als Shamanca, jouw onvoorwaardelijke liefde in het proces heb ik als een groot geschenk ervaren.  Hartegroet Antoinette

"Veilig, liefdevol, warm, compleet, vol, gedragen, gekoesterd, gezien, geraakt, overgave…. Dit zijn de woorden die voor mij passen bij de Shamanic healing sessies van Lima.

 

Ik voelde dat mijn kleine kwetsbare meisje; dat meisje wat graag gezien en gekoesterd wilde worden echt even aandacht nodig had.

Ik wist ook direct dat ik graag een massage van LilithMagdalena wilde ontvangen.

 De combinatie van zachte, liefdevolle strelingen in volle aanwezigheid waar elke millimeter van mijn lichaam en ziel gezien en geraakt werd  met de sjamanic healing dmv klank, zang, geluid, maakte dat ik helemaal kon ontspannen, alles kon laten zijn en helemaal kon zakken in mijn vrouwelijkheid, mijn zachtheid en kwetsbaarheid. De volledige liefdevolle aanwezigheid van Lima maakt dat overgave mogelijk is… hoe fijn !!!

 We zijn samen een prachtig intiem proces aangegaan en ik kan het iedere vrouw aanbevelen die voelt dat zij in alles gezien en aangeraakt mag worden, in al haar rauwheid, naaktheid, kwetsbaarheid;zij die een proces van diepe verbinding met haar ZIJN wil aangaan, verbeteren of herstellen…

SvS

ENGLISH 

Dear Lima and Infini

I met Lima and Infini at a group meeting and was quickly touched by the light, the love and
purity they possessed and conveyed. I asked if they could and wanted to help me heal
and I felt very welcome.
I had two sessions, both allowed me to have experiences similar to the ones I had at Ayahuasca travels
experienced. I underwent another, what I term "energetic remnant" of one of my
childbirth, now that there was a loving bed for it. I experienced that I - with closing for
my mother at a very young age - had also closed to the universal feminine
unconditional love. And also I encountered and fulfilled an unfulfilled sucking need. That the
sustained tension on my jaws to such an extent that I no longer standard with a
need some sleep. The experiences have opened something up in me, broken a threshold.
When I drove to them the second time, it crossed my mind that I was cleaning with them bij
unconditional motherly love. In this I felt safe and cherished in a
loving bed so that I could completely open up and surrender to what was allowed
originate.
The purity, love and light in combination with lived knowledge and experience that they both have
makes Lima and Infini a golden team that can make a valuable contribution 
to the healing of those who feel called.

LilithMagdalena.... She has a wonderful, serene energy. My attention was always drawn to the way she was present.

A special appearance. She has the art of admission in all its aspects.

I am so very comfortable with her, feel so seen, that I immediately said yes when I heard that she would organize a cycle of healing sweat lodge ceremonies for women.

She can see without looking, she hear words without speaking... She Knows 

She is a special woman that I heartily recommend to every other woman.

Dear LilithMagdalena, you are the embodiment of what I experience as Close to Nature

Karina 

"Safe, loving, warm, complete, full, worn, cherished, seen, touched, surrendered ... These are the words that fit me for her shamanic work.

 

Very valuable and inspiring to me.and  I can really recommed her.

She is someone who guides in a beautiful way. Creating like no other a very nice, warm, safe bedding in which your processes can have the space in contact with all elements! 

 

Last year in October I decided to join the annual group lead by Lima. I am so happy that I made this decision. What a trip it was!

Yesterday on Liberation Day we danced our last liberating day together! I feel deeply grateful for what I was able to experienced, received and could let go.

 Time and time again it was magical how seamlessly my process fitted in what  LilithMagdalena offered. The bedding she creates made it possible for me to step in completely. What a gift!

So intensely grateful also for the connection I felt with people in the group. It has greatly supported me. A new flow has opened up. I have found keys that have opened new ports and opened the connection with my ancestors. To discover that gives me enormous strength, support and deep faith in life. I can feel my place in the whole again.

So grateful dear LilithMagdalena for your great love, wisdom, intuition and seamless attunement what you bring .

I want to thank you from the bottom of my being, my heart as a woman for the massages and shamanic healing sessions i received from you in the past year .

It is because this combination that I have been able to surrender and progressed so much further in the deepening to myself. The safety given into this massage, your wisdom as a shaman, your unconditional love is a great gift.

 

I felt that my little vulnerable girl; that girl who wanted to be seen and cherished really needed some attention. I also knew immediately that I wanted to receive a massage from LilithMagdalena.

The combination of soft, loving caresses in full presence where every millimeter of my body and soul was seen and touched with the shamanic healing through sound, singing, sound, made me able to relax completely, let everything be and completely sink into my femininity, my gentleness and vulnerability. The complete loving presence of she makes surrender possible ... how beautiful !!!

We have embarked on a wonderful, intimate process together and I can recommend it to any woman who feels that she can be seen and touched in everything, in all her rawness, nudity, vulnerability, those who want to enter into a process of deep connection with BEING or restore ...

SvS, 

bottom of page