top of page
                          Ceremonie en ritueel
Healing zweethut ceremonies, Vision Quest
trancereizen, medicine walk en medicine dance, soulretrieval, werken met heilige planten, overgangsrituelen, drumcirkel en vuurceremonies.
Ik ben opgeleid in het werken met fonoforese en daarbij heb ik jarenlange training gehad in het werken met shamanic stem en soul voice heling. 
Hieronder zal ik wat toelichting geven over enkele technieken waar ik mee werk.
Trancereizen.
Trancereizen is een techniek waarbij de reiziger op weg gaat door tijd en ruimte
naar delen die buiten ons dagelijkse bewustzijn liggen.
Door middel van monotoon geluid van de stem, de drum of een ratel, maar ook door dans,
kan de reiziger antwoorden vinden op vragen, inzichten krijgen over ziekte en genezing,
contacten leggen met krachtdieren of voorouders en andere helpers.
Een trancereis kan je, onder mijn begeleiding, zelf doen maar ook is het mogelijk dat ik een reis voor jou maak.
 
Soulretrieval.
Binnen het sjamanisme kennen we een staat van zijn waarbij we spreken over Soul Loss. Het betreft het uit balans zijn door verlies of dissociatie van zielsdelen. Door pijn en trauma kunnen delen van de ziel zich afsplitsen.
Hoe weet je of je te maken hebt met Soul Loss?
Je hebt het gevoel dat je iets mist, maar je weet niet wat en als gevolg daarvan blijf je zoeken naar het ontbrekende stuk in je leven. Of je hebt het gevoel dat je leven aan je voorbij gaat en je weinig of geen invloed kunt uitoefenen. Je bent voordurend op zoek, in relaties, werk of verslavingen naar dat wat de leegte kan opvullen.
Soulretrieval is een krachtige sjamanistische helingstechniek, waarbij er in trance contact gemaakt gaat worden met het verloren zielsdeel. Tijdens de reis wordt er aansluiting gezocht en waar mogelijk kan de levensessentie die afgesplitst was geraakt worden teruggebracht en geïntegreerd worden met de ziel.
Na de Soul Retrieval is de nazorg voor het teruggebrachte zielsdeel van groot belang, zodat de integratie goed kan verlopen.
 
Medicine walk.
Verschillende culturen hebben rituelen en tradities die werken met de leerzame , therapeutische en spirituele krachten die vrijkomen als men een tijd alleen in de natuur verblijft.
De medicine walk is vaak een onderdeel van een proces van onderzoek.
Wie ben ik? Wat heb ik te leren?
Het kan je helpen om af te stemmen en je voor te bereiden op bv. een ceremonie als de zweethut of de vision quest, maar de medicine walk kan zeker ook op zichzelf staan.
Onderzoeken wat jouw relatie met de natuur je te vertellen heeft, opnieuw leren luisteren naar jouw instincten en het zelfvertrouwen vergroten door jouw angsten onder ogen te zien die je weerhouden om ten volle te leven.
Het loslaten van tijd en doel kunnen je helpen om helemaal te kunnen focussen op het moment van Zijn, elk moment opnieuw. Hierdoor kan er ruimte ontstaan voor nieuwe inzichten over jezelf, de mensen om je heen en de wereld waarin je leeft.
 
Medicine dance.
Tijdens een twee uur durend dansritueel ga je op onderzoek in jouw eigen lichaam en ziel naar antwoorden op een bepaalde vraag of thema. Het dansen zal je naar het medicijn brengen, welke van fysieke, maar ook van spirituele aard kan zijn. Tijdens dit ritueel ben je geblinddoekt en zal ik je begeleiden.
 
Stemheling.
De menselijke stem is ongelofelijk veelzijdig en moeders zingen al zolang als er kinderen geboren worden voor hen, om hen te kalmeren, pijn te verzachten of hun liefde over te brengen.
Er is een directe verbinding tussen onze ziel en onze stem. De vibraties en frequenties dringen door in al onze cellen, omdat ons lichaam voor een groot deel uit water bestaat. De onderzoeken van Masuru Emoto hebben aangetoond dat water op gedachten en intenties reageert, waardoor we positieve impulsen kunnen geven voor genezing.
Door middel van stemheling kunnen we onverwerkte emoties en fysieke klachten, die blokkades vormen in ons systeem, opsporen en omvormen.
Ik maak gebruik van diverse technieken, welke aangetoond hebben zeer krachtig werkzaam te zijn.  Ik heb acht jaren training ontvangen van Orna Ralston, al haar workshops gevolgd en de laatste drie jaar was ik leerling in haar “Ruach training”, waarbij ik toegang heb gecreëerd naar de krachten van de vrouwelijke Heilige Geest. Daarbij is het gebruik van eeuwenoude, sterk energetisch geladen gebeden een grote krachtbron.
Tevens heb ik diverse trainingen gedaan, als deelnemer en assistent, in de Soul Voice Methode (ontwikkeld door Karina Schelde)
ENGLISH
Ceremony and Ritual
Practicing and supervising various Shamanic ceremonial work and rituals.
As healing sweatlodge ceremonies, trance journeys, medicine walk and medicine dance, soul retrieval, working with sacred plants, Pipe ceremony, rites the passage, Vison Quest  drum circle and fire ceremonies.
I was also trained in working with phonophoresis and I had many years of training in working with voice healing.
Here i describe some techniques i use
Trance Journey
Trance traveling is a shamanic technique whereby we travel through time and space to parts that are outside our daily consciousness. Through monotonous sound from the voice, the drum or a rattle, but also through dance, the traveler can find answers to questions, gain insights about illness and healing, make contacts with
power-animals or ancestors and other helpers.
Under my guidance you can do a journey yourself, but it is also possible that I travel for you.
 
Soul Retrieval.
Within shamanism we know a state of being which is called Soul Loss. It concerns being out of balance due to loss or dissociation of soul parts. Parts of the soul can split off through pain and trauma.
How do you know if you are dealing with Soul Loss?
You feel that you are missing something, but you don't know what and as a result you keep looking for the missing piece in your life.
Or you have the feeling that your life passes you by and you have little or no influence. You are constantly looking, in relationships, work or addictions, for what can fill the void.
Soul Retrieval is a powerful shamanic healing technique, in which contact is made in trance with the lost soul part. During the journey connection is sought and where possible the life essence that was split off can be brought back and integrated with the soul.
After the Soul Retrieval, aftercare for the returned soul part is of great importance, so that the integration can proceed smoothly.
 
Medicine walk.
Different cultures have rituals and traditions that work with the educational, therapeutic and spiritual forces that are released when one stays alone in nature for a while.
The medicine walk is often part of a research process.
Who am I , What do I have to learn ...
It can help you to tune in and prepare yourself for a ceremony such as the sweat lodge or the vision quest, but the medicine walk can certainly stand on its own.
Investigate what your relationship with nature has to tell you, learn to listen to your instincts again and increase self-confidence by facing your fears that keep you from living fully.
Letting go of time and purpose can help you to fully focus on the moment of Being, every moment again. This can create space for new insights about yourself, the people around you and the world in which you live.
 
Medicine dance.
During a two-hour dance ritual, you explore your own body and soul for answers to a specific question or theme. The dancing will take you to the medicine, which can be of a physical, but also of a spiritual nature. During this ritual you will be blindfolded and I will guide you.
 
Voice healing.
The human voice is incredibly versatile and mothers have been singing for as long as children are born for them, to calm them down, to ease pain or to convey their love.
There is a direct connection between our soul and our voice. The vibrations and frequencies penetrate all our cells, because our body consists largely of water. The studies of Masuru Emoto have shown that water responds to thoughts,sounds and intentions, so we can use our voice to give positive impulses for healing.
Through voice healing, we can detect and transform unprocessed emotions and physical complaints that form blockages in our system.
I use various techniques, which have proven to be very powerful.
I have received training from Orna Ralston for many years, I have attended all of her workshops and for the last three years I have been a student in her "Ruach training", where I have created access to the powers of the female Holy Spirit. The use of age-old, highly energetically charged prayers is a major source of power.
I have also done various trainings, as a participant and assistant, in the method "Soul Voice" (developed by Karina Schelde) 
bottom of page