top of page
                             
Deep Integration Light Bodywork &  Soft Touch Body Dearmouring 
 opent via het lichaam de poort naar jouw hart en Ziel
Ik werk therapeutisch met vrouwen in het veld van intimiteit. Als het passend is ook met mannen.
Je kunt hiervoor contact met mij opnemen.
Shamanic Holistic Lightwork is de "yoga van de aanraking". De wortels van dit werk hebben een brede bedding en ik put daarbij uit al mijn jarenlange kennis. Jij ontvangt een diep helende massage waarbij vertrouwen, loslaten en overgave op de voorgrond staan.
Het is een zacht koesterende sessie in combinatie met een verdiepte ademhaling, waardoor het een meditatieve staat kan opwekken.
Het lichaam wordt aangeraakt op een intens diep niveau en kan het jou uitnodigen om te luisteren naar jouw werkelijke behoeften, zonder daarnaar te hoeven handelen in het moment.
De vloeibaarheid van de aanraking geeft je de mogelijkheid om steeds subtieler de ervaringen te beleven om deze met jouw instinctieve weten te kunnen integreren.
In volkomen veiligheid werk ik met onverdeelde aandacht in afstemming met jou waarbij respect, koestering, ontvangen worden en daardoor heling mogelijk zijn.
 
Tijdens dit lichaamswerk is er veel fysiek contact, bestaande uit trage, langzame strijkingen, afgewisseld met korte wrijvingen, knedingen , druk, pulseren en strelingen en werk ik met diverse energievelden en energiestromen in en rond het lichaam. Er is alle ruimte voor alles wat zich in jou wil openen. Weerstand, verlegenheid, angst, verdriet, schaamtegevoelens, maar zeker ook plezier, genot, herontdekte kracht en bevestiging van jouw bestaan.
Ik ondersteun jou fysiek, emotioneel en spiritueel  vanuit innerlijke rust en overgave, zodat jij je kunt ontspannen, loslaten en de verbinding met jezelf herstellen en verstevigen of zelfs delen van jezelf opnieuw ontdekken.
Voor veel mensen is dit ritueel van aanraking een mogelijkheid om te oefenen om in veiligheid te openen en je te ontspannen in de vrouwelijke essentie Yin, de ervaring op te doen dat niks moet om weer terug te kunnen komen in de ontvankelijke Yin kracht. Dit is een weg naar diepgaande transformatie, omdat in onze wereld de Yang energie veelal op de voorgrond staat.
Misschien ten overvloede, maar ik noem toch dat deze sessies geen enkele sexuele intentie of handelingen omvatten.
Soft Touch Body Dearmouring  
Tijdens deze sessies werk ik met veel respect aan het ondersteunen van het lichaam om blokkades en verstoorde energie weer toegangelijk te laten zijn. Dit heeft als resultaat dat we energieker worden en oude patronen en verwondingen kunnen ondersteunen en los laten. Ik werk op zachte wijze, met Lichtfrequenties, geluid, aanraking, adem en drukpunten. Tijdens deze sessies kan ik ook gebruik maken van oefeningen voor Psoas Release en EFT - Emotional Freedom techniques.
 Deze wijze van werken sluit zeer goed aan bij mijn sjamanistische insteek in het ondersteunen van ons systeem op vele lagen. 
Er zijn meestal meerdere sessies (3-5) nodig om diepgaande veranderingen te ervaren, maar de eerste sessie brengt je meestal al op plekken waar je geen of moeilijk toegang toe had.
Zwangerschaps massage 
Ik verzorg met veel liefde en aandacht zachte zwangerschapsmassages, waarbij we contact en zorg hebben voor jou als moeder en verdiepend contact maken met het kindje in jouw baarmoeder.
 
4 handen massage 
Samen met een partner verzorgen we prachtige ,diepgaande liefdevolle meerhanden massages 
 
ENGLISH
                                           Deep Integration LightBodywork & soft touch dearmouring
                                                           opens the gateway to your heart and soul 
I work therapeutically with women in the field of intimacy. If appropriate also with men.
My work does not include any sexual intent or actions.
 
Shamanic Holistic Light Bodywork known as the "yoga of touch". The roots have a broad bed. You will recieve a session where trust, surrendering & letting go and can open new Pathways to connect with your purpose.
A soft nourishing form with breath- and touch techniques which can induce a meditative state.
The body & soul will be touched at deep levels. This allows you to listen to your actual needs, without acting in the moment.
The fluidity of the touch gives you the opportunity to experience everything that subtile will arise in order to integrate this with your instinctive and Infinite energies.
In complete safety and with undivided attention align with your body and soul.
Respectfull, nourishing and  feeling recieved so that profound healing is possible.
During the session there is a lot of physical contact consisting slow strokes interspersed with short frictions, kneading, pressure, pulsing and stroking. I work in various energy fields and flows in and around the body. There is plenty of room for everything that wants to open in you. Resistance, shyness, fear, sadness, feelings of shame, and pleasure, enjoyment, and rediscovered power what will confirmate your existence.
I support you physically, emotionally and spiritually to come back to inner peace and surrender to the proces so that you can relax, let go and restore and strengthen the connection with yourself and the Divine Infinite.
The session is an opportunity to open in safety and relax in the feminine essence.
Gaining the experience that nothing has to be done to come back in this receptive Yin power.
This can serve profound transformation. 
Perhaps unnecessarily, but I still mention that these sessions have no sexual intentions or actions.
Soft Touch Body dearmouring
During these sessions I will serve and support the body with great respect to bring disrupted energy accessible again.
The result will be that we gain more energy and support and letting go of old patterns. I work in a gentle way, with  Light, touch, breath ,Sound and pressure points. During these sessions also exercises for Psoas Release and EFT - Emotional Freedom Techniques can be learned.
 
This way of working in supporting our system on many levels fits very well with my shamanic approach
Usually are Multiple sessions (3-5) needed to experience profound changes, but the first session will take you to places that you had no or difficult access to.
 
Maternity massage
I provide gentle pregnancy massages with a lot of love and attention, where we have contact and care for you as a mother and make in-depth contact with the baby in your womb.
4 hands massage
Together with a partner we provide beautiful, deeply loving multi-hand massages
bottom of page