top of page
MASSAGE GEDRAGSCODE
 
 
BEREID JE VOOR DOOR ONDERSTAANDE 'REGELS' TE LEZEN
 
WAT EEN GOEDE MASSEUR DOET
 
VOORAFGAAND AAN EEN SESSIE 
* Heeft op zijn/ haar website staan dat hij/ zij is aangesloten bij een beroepsvereniging met een klachtencommissie of heeft deze code op zijn/haar site staan. 
* Begint met een uitleg wat de massage precies inhoudt, legt de werkwijze uit en geeft de opties aan, maar laat de uiteindelijke keuze van de behandeling over aan de client
 * Is bij elke massagevorm volledig gekleed 
 * Bespreekt de mate van gekleed zijn met degene die gemasseerd wordt.
 * Bespreekt vooraf de grenzen en vragen wat de cliënt wil, waar de cliënt wel en niet aangeraakt wil worden.
 * Spreekt altijd een signaal af waarmee de cliënt tijdens de sessie een grens kan aangeven zonder woorden
 * Spreekt van te van te voren af dat hij/zij als massage therapeut dienend is in het proces. Hij/zij bepaalt wat er gaat gebeuren maar stemt af in samenspraak met de cliënt. Dat betekent soms ook dat in het proces voorafgaand al iets geraakt  kan worden waardoor bijvoorbeeld de werkelijke massage nog niet kan plaatsvinden. 
 
Bij elke massage is het nodig om uit de verwachting te blijven en open te blijven voor wat zich aandient. Niet de massage is het doel maar ondersteuning van het lichaam en de ziel
 
TIJDENS DE SESSIE 
* Tijdens de massage (nogmaals) toestemming vragen voor het aanraken van de geslachtsdelen  
* Tijdens de massage direct reageren als de client een grens aangeeft 
* De cliënt ruimte geven om zich op zijn/haar gemak voelen met angstgevoelens, schaamte, lustgevoelens, woede, frustratie etc. De therapeut is de space-holder voor dit proces.
 * Altijd volstrekte duidelijkheid geven en communiceren over wanneer en hoe vasthouden, troosten door aanraking en empathische aanrakingen, mochten die zinvol zijn voor het proces.
 
NA AFLOOP VAN DE SESSIE 
* laat aan de client over of hij/zij nog een afspraak wil. 
  
WAT EEN GOEDE MASSEUR NOOIT DOET
 
VOORAFGAAND AAN EEN SESSIE 
* Zich via ongevraagde persoonlijk berichten, mails of telefoongesprekken zichzelf aanbieden als masseur
 
 TIJDENS EEN SESSIE 
* seksuele toespelingen maken, seksueel praten
* (tong)zoenen 
* clitoraal bevredigen bij vrouwen of het geven van een Happy Ending, ejaculatie uitlokken bij mannelijke clienten 
 * penetratie 
* aanraking van de geslachtsdelen van de therapeut 
* aanraken of strelen vanuit een behoefte van de therapeut/masseur
* vertellen over eigen behoeftes
 
NA EEN SESSIE 
 * Seks met je hebben
Aandringen op verder contact of sessies 
Verder belangrijk voor jou om te weten 
1. ZORG DAT JIJ JE GRENZEN KUNT AANGEVEN
Om een massage te kunnen ontvangen, is het nodig dat jij je grenzen kunt aangeven. Echter zijn veel mensen zijn op dit punt beschadigd. Als iemand over hun grenzen gaat, 'verdwijnen' ze uit hun lichaam en reageren niet meer adequaat op wat er gebeurt. Als jij in het dagelijks leven niet echt goed bent in je grenzen aangeven, herstel dan eerst je natuurlijk vermogen om je grenzen aan te geven op een plek met je kleding aan. Dit kan ik met jou in coachings- of sjamanic healingsessies oefenen en herstellen.
 
2. WEES VOORZICHTIG MET WIE JE IN ZEE GAAT
Veel mensen die individuele massage geven, zijn op geen enkele manier aangesloten bij een beroepsvereniging. Zij zijn dus niet aanspreekbaar op hun gedrag. Ook al betaal jij hen voor de massage, zij worden niet gezien als een beroepsbeoefenaar. Er zijn in Nederland uitstekende en respectvolle masseurs én er zijn ook meerdere mannen en vrouwen actief als masseur die met regelmaat over de grenzen van vrouwen en mannen gaan. Zij worden niet tot de orde geroepen door een beroepsvereniging of via het strafrecht.
Zoek daarom heel goed uit met wie je in zee gaat. Raadpleeg meerdere mensen voor je een individuele afspraak met iemand maakt. Vraag dan ook heel specifiek naar hun ervaringen. Er zijn namelijk ook vrouwen die een masseur bezoeken OMDAT zij het fijn vinden dat de masseur ook seks met ze heeft. Formeel moet iemand die seks met je heeft een prostitutievergunning hebben en zich regelmatig laten onderzoeken op geslachtsziekten. 
 
3. BEGIN MET EEN VROUW
 Als je als vrouw je eigen sensualiteit en seksualiteit wilt ontdekken, herstellen en openen, begin dan met massagesessies gegeven door een vrouw. Dat vergroot de kans dat je echt focust op je eigen lichaam en ontdekt wat jou eigen is. Je raakt minder snel verstrikt in je eigen verlangens ten opzichte van mannen en ook niet in wat jij denkt dat een man van jou verwacht of verlangt.
ENGLISH
MASSAGECODE 
 PREPARE BY READING THE 'RULES' BELOW
WHAT A GOOD MASSEUR DOES
PRIOR TO A SESSION
* Has it stated on his/her website that he/she is affiliated with a professional association with a complaints committee or has this code on his/her site.
* Starts with an explanation of what exactly the massage entails, explains the method and indicates the options, but leaves the final choice of treatment to the client
* Is fully clothed for each massage type
* Discusses the degree of dressing with the person being massaged.
* Discusses the boundaries in advance and ask what the client wants, where the client does and does not want to be touched.
* Always agrees a signal with which the client can indicate a boundary during the session without words
* Agrees in advance that he/she will serve as a massage therapist in the process. He/she determines what will happen, but coordinates it in consultation with the client. That sometimes also means that something can already be touched in the process prior to this, so that, for example, the actual massage cannot yet take place.
 
With every massage, it is necessary to stay out of expectation and to remain open to what presents itself. Not the massage is the goal but support of the body and soul
 
DURING THE SESSION
* During the massage (again) ask permission to touch the genitals
* React immediately during the massage if the client indicates a limit
* Give the client room to feel comfortable with feelings of fear, shame, lust, anger, frustration, etc. The therapist is the space-holder for this process.
* Always give absolute clarity and communicate about when and how to hold, comfort by touch and empathetic touches, if they are useful for the process.
 
AFTER THE SESSION
* leave it up to the client if he/she wants another appointment.
 
WHAT A GOOD MASSEUR NEVER DOES
 
PRIOR TO A SESSION
* Offer oneself as a masseur through unsolicited personal messages, emails or telephone calls
DURING A SESSION
* making sexual innuendo, talking sexually
* (tongue) kissing
* clitoral satisfaction in females or giving a happy ending, provoke ejaculation in male clients
* penetration
* touching the therapist's genitals
* touch or caress from a need of the therapist / masseur
* tell about own needs
 
AFTER A SESSION
* Having sex with you
Insist on further contact or sessions
Further things to know 
1. MAKE SURE YOU CAN SPECIFY YOUR BOUNDERIES
To be able to receive a massage, you must indicate your limits. However, many people are damaged at this point. If someone goes beyond their limits, they 'disappear' from their bodies and no longer respond adequately to what happens. If you are not really good at setting your limits in daily life, first restore your natural ability to set your limits in a place with your clothes on. I can help you practice and restore this during  coaching or shamanic healing sessions.
2. BE CAREFUL WITH WHOM YOU ARE GOING TO
Many people who give individual massage are in no way affiliated with a professional association. They are therefore not accountable for their behavior. Even though you pay them for the massage, they are not seen as a professional. There are excellent and respectful masseurs in the Netherlands and there are also several men and women active as masseurs who regularly cross the boundaries of women and men. They are not called to order by a professional association or through criminal law.
So find out very well with whom you work. Consult several people before you make an individual appointment with someone. Ask them about their experiences very specifically. There are also women who visit a masseur BECAUSE they like that the masseur also has sex with them. Formally, someone who has sex with you must have a prostitution permit and be regularly examined for venereal diseases.
3. START WITH A WOMAN
If as a woman you want to discover, restore and open your own sensuality and sexuality, start with massage sessions given by a woman. That increases the chance that you really focus on your own body and discover what is yours. You are less likely to get caught up in your own desires towards men, nor in what you think a man expects or desires from you.
 
 
 

 

bottom of page