ENGLISH AND ESPANIOL SCROLL DOWN

1. ZORG DAT JIJ JE GRENZEN KUNT AANGEVEN

Om een massage te kunnen ontvangen, is het nodig dat jij je grenzen kunt aangeven. Echter zijn veel mensen zijn op dit punt beschadigd. Als iemand over hun grenzen gaat, 'verdwijnen' ze uit hun lichaam en reageren niet meer adequaat op wat er gebeurt. Als jij in het dagelijks leven niet echt goed bent in je grenzen aangeven, herstel dan eerst je natuurlijk vermogen om je grenzen aan te geven op een plek met je kleding aan. Dit kan ik met jou in coachings- of sjamanic healingsessies oefenen en herstellen.

 

2. WEES VOORZICHTIG MET WIE JE IN ZEE GAAT

Veel mensen die individuele massage geven, zijn op geen enkele manier aangesloten bij een beroepsvereniging. Zij zijn dus niet aanspreekbaar op hun gedrag. Ook al betaal jij hen voor de massage, zij worden niet gezien als een beroepsbeoefenaar. Er zijn in Nederland uitstekende en respectvolle masseurs én er zijn ook meerdere mannen en vrouwen actief als masseur die met regelmaat over de grenzen van vrouwen en mannen gaan. Zij worden niet tot de orde geroepen door een beroepsvereniging of via het strafrecht.

Zoek daarom heel goed uit met wie je in zee gaat. Raadpleeg meerdere mensen voor je een individuele afspraak met iemand maakt. Vraag dan ook heel specifiek naar hun ervaringen. Er zijn namelijk ook vrouwen die een masseur bezoeken OMDAT zij het fijn vinden dat de masseur ook seks met ze heeft. Formeel moet iemand die seks met je heeft een prostitutievergunning hebben en zich regelmatig laten onderzoeken op geslachtsziekten. 

 

3. BEGIN MET EEN VROUW

 Als je als vrouw je eigen sensualiteit en seksualiteit wilt ontdekken, herstellen en openen, begin dan met massagesessies gegeven door een vrouw. Dat vergroot de kans dat je echt focust op je eigen lichaam en ontdekt wat jou eigen is. Je raakt minder snel verstrikt in je eigen verlangens ten opzichte van mannen en ook niet in wat jij denkt dat een man van jou verwacht of verlangt.

 

4. BEREID JE VOOR DOOR ONDERSTAANDE 'REGELS' TE LEZEN

 

*****WAT EEN GOEDE MASSEUR DOET****

 

VOORAFGAAND AAN EEN SESSIE 

* Heeft op zijn/ haar website staan dat hij/ zij is aangesloten bij een beroepsvereniging met een klachtencommissie of heeft deze code op zijn/haar site staan. 

* Begint met een uitleg wat de massage precies inhoudt, legt de werkwijze uit en geeft de opties aan, maar laat de uiteindelijke keuze van de behandeling over aan de client

 * Is bij elke massagevorm volledig gekleed 

 * Bespreekt de mate van gekleed zijn met degene die gemasseerd wordt.

 * Bespreekt vooraf de grenzen en vragen wat de cliënt wil, waar de cliënt wel en niet aangeraakt wil worden.

 * Spreekt altijd een signaal af waarmee de cliënt tijdens de sessie een grens kan aangeven zonder woorden

 * Spreekt van te van te voren af dat hij/zij als massage therapeut dienend is in het proces. Hij/zij bepaalt wat er gaat gebeuren maar stemt af in samenspraak met de cliënt. Dat betekent soms ook dat in het proces voorafgaand al iets geraakt  kan worden waardoor bijvoorbeeld de werkelijke massage nog niet kan plaatsvinden. 

 

Bij elke massage is het nodig om uit de verwachting te blijven en open te blijven voor wat zich aandient. Niet de massage is het doel maar ondersteuning van het lichaam en de ziel

 

TIJDENS DE SESSIE 

* Tijdens de massage (nogmaals) toestemming vragen voor het aanraken van de geslachtsdelen  

* Tijdens de massage direct reageren als de client een grens aangeeft 

* De cliënt ruimte geven om zich op zijn/haar gemak voelen met angstgevoelens, schaamte, lustgevoelens, woede, frustratie etc. De therapeut is de space-holder voor dit proces.

 * Altijd volstrekte duidelijkheid geven en communiceren over wanneer en hoe vasthouden, troosten door aanraking en empathische aanrakingen, mochten die zinvol zijn voor het proces.

 

NA AFLOOP VAN DE SESSIE 

* laat aan de client over of hij/zij nog een afspraak wil. 

  

****WAT EEN GOEDE MASSEUR NOOIT DOET****

 

VOORAFGAAND AAN EEN SESSIE 

* Zich via ongevraagde persoonlijk berichten, mails of telefoongesprekken zichzelf aanbieden als masseur

 

 TIJDENS EEN SESSIE 

* seksuele toespelingen maken, seksueel praten

* (tong)zoenen 

* clitoraal bevredigen bij vrouwen of het geven van een Happy Ending, ejaculatie uitlokken bij mannelijke clienten 

 * penetratie 

* aanraking van de geslachtsdelen van de therapeut 

* aanraken of strelen vanuit een behoefte van de therapeut/masseur

* vertellen over eigen behoeftes

 

NA EEN SESSIE 

 * Seks met je hebben

Aandringen op verder contact of sessies 

ENGLISH

1. MAKE SURE YOU CAN SPECIFY YOUR BOUNDERIES

To be able to receive a massage, you must indicate your limits. However, many people are damaged at this point. If someone goes beyond their limits, they 'disappear' from their bodies and no longer respond adequately to what happens. If you are not really good at setting your limits in daily life, first restore your natural ability to set your limits in a place with your clothes on. I can help you practice and restore this during  coaching or shamanic healing sessions.

2. BE CAREFUL WITH WHOM YOU ARE GOING TO

Many people who give individual massage are in no way affiliated with a professional association. They are therefore not accountable for their behavior. Even though you pay them for the massage, they are not seen as a professional. There are excellent and respectful masseurs in the Netherlands and there are also several men and women active as masseurs who regularly cross the boundaries of women and men. They are not called to order by a professional association or through criminal law.

So find out very well with whom you work. Consult several people before you make an individual appointment with someone. Ask them about their experiences very specifically. There are also women who visit a masseur BECAUSE they like that the masseur also has sex with them. Formally, someone who has sex with you must have a prostitution permit and be regularly examined for venereal diseases.

ESPANIOL

1. ASEGÚRESE DE QUE PUEDE ESPECIFICAR SUS LÍMITES

Para poder recibir un masaje, debe indicar sus límites. Sin embargo, muchas personas están dañadas en este punto. Si alguien va más allá de sus límites, 'desaparece' de sus cuerpos y ya no responde adecuadamente a lo que sucede. Si no eres realmente bueno para establecer tus límites en la vida diaria, primero restaura tu habilidad natural para establecer tus límites en un lugar con tu ropa puesta. Puedo ayudarte a practicar y restaurar esto durante las sesiones de entrenamiento o curación chamánica.

 

2. TEN CUIDADO CON A QUIÉN VAS A

Muchas personas que dan masajes individuales no están afiliadas de ninguna manera a una asociación profesional. Por lo tanto, no son responsables de su comportamiento. Aunque pague por el masaje, no se consideran profesionales. Hay excelentes y respetuosos masajistas en los Países Bajos y también hay varios hombres y mujeres activos como masajistas que regularmente cruzan los límites de mujeres y hombres. No son llamados al orden por una asociación profesional o por medio del derecho penal.

Averigua muy bien con quién trabajas. Consulte a varias personas antes de hacer una cita individual con alguien. Pregúnteles sobre sus experiencias muy específicamente. También hay mujeres que visitan a un masajista PORQUE les gusta que el masajista también tenga relaciones sexuales con ellas. Formalmente, alguien que tiene relaciones sexuales con usted debe tener un permiso de prostitución y ser examinado regularmente para detectar enfermedades venéreas.

 

3. COMIENCE CON UNA MUJER

Si usted, como mujer, desea descubrir, restaurar y abrir su propia sensualidad y sexualidad, comience con sesiones de masaje impartidas por una mujer. Eso aumenta la posibilidad de que realmente te concentres en tu propio cuerpo y descubras lo que es tuyo. Es menos probable que se enrede en sus propios deseos en relación con los hombres y tampoco en lo que cree que un hombre espera o requiere de usted.

 

 

4. PREPÁRATE LEYENDO LAS SIGUIENTES 'REGLAS'

 

***** LO QUE HACE UN BUEN MASSOR ****

 

ANTES DE UNA SESIÓN

* ¿Su sitio web indica que él / ella está afiliado a una asociación profesional con un comité de quejas o este código aparece en su sitio?

* Comienza con una explicación de qué es exactamente el masaje, explica el procedimiento e indica las opciones, pero deja la elección final del tratamiento al cliente

* Está completamente vestido con un masaje yoni o lingam y con una forma de masaje diferente sostiene un deslizamiento (taparrabos de mujer).

* Discute el grado de estar vestido con la persona que está siendo masajeada.

* Discute los límites de antemano y pregunta qué quiere el cliente, dónde quiere que lo toquen y no, discute los senos, las nalgas, el ano, el yoni y el lingam y el masaje cuerpo a cuerpo

* Acuerde siempre una señal con la que el cliente pueda indicar un límite sin palabras durante la sesión

* Acordó de antemano que él / ella sirve como masajista en el proceso. Él / ella decide lo que sucederá, pero se coordina en consulta con el cliente. Esto a veces también significa que se puede golpear algo en el proceso de antemano, lo que significa que el masaje real, por ejemplo, aún no puede realizarse.

 

Con cada masaje es necesario mantenerse fuera de las expectativas y permanecer abierto a lo que se presenta. El objetivo no es el masaje sino el apoyo del cuerpo y el alma.

DURANTE LA SESIÓN

* Durante el masaje (nuevamente) pide permiso para tocar los genitales

* Responda inmediatamente durante el masaje si el cliente indica un límite

* Déle al cliente espacio para sentirse a gusto con sentimientos de miedo, vergüenza, sentimientos de lujuria, enojo, frustración, etc. El terapeuta es el titular del espacio para este proceso.

* Siempre brinde claridad completa y comunique cuándo y cómo aferrarse, consuelo al tacto y toques empáticos, si tienen sentido para el proceso.

 

DESPUÉS DEL FINAL DE LA SESIÓN

* dejar al cliente si él / ella quiere otra cita.

 

**** LO QUE UN BUEN MASSOR NUNCA HACE ****

 

ANTES DE UNA SESIÓN

* Presentarse como masajista a través de mensajes personales no solicitados, correos electrónicos o llamadas telefónicas

 

DURANTE UNA SESIÓN

* hacer alusiones sexuales, hablar sexualmente

* besos (lengua)

* Satisfacción del clítoris en mujeres o dar un final feliz, provocando eyaculación en clientes masculinos.

* penetración 

* toque de las partes privadas del terapeuta

* tocar o acariciar por una necesidad del terapeuta / masajista

* habla sobre tus propias necesidades

 

 

DESPUÉS DE UNA SESIÓN

* Tener sexo contigo

* Insistir en más contacto o sesiones